Dutch English

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1:
 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedere bezoeker of klant die gebruik maakt van deze website, of één van de aangeboden diensten door deze website. Iedere bezoeker of klant geeft aan door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Overal waar in deze voorwaarden vermeld staan, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Van deze voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Artikel 2: Dienstverlening: Selecthuur (KvK-nummer 71455620)
Kabelweg 22 1014 BB  Amsterdam  beoogt met de website een internetportaalfunctie te vervullen. Op de website wordt informatie aangeboden in de vorm van te huur staande woningen.

Artikel 3: Aansprakelijkheid: Selecthuur heeft geen enkele controle over de kwaliteit, veiligheid en correctheid van de aanbieding. Bezoeker of klant vrijwaart Selecthuur voor schadeclaims, vorderingen en schade, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil.

Artikel 4: Technische beperkingen Selecthuur zal, voor zover mogelijk, alle maatregelen treffen om de website correct te laten functioneren. Desondanks is zij niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor wat betreft prestatie, volledigheid, beschikbaarheid en inhoud van de aangeboden informatie. De bezoeker of klant vrijwaart Kamerdomein voor elke directe of indirecte schade die ontstaat door systeemuitval, in elke vorm.

Artikel 5: Betalingsmogelijkheden: Kamerdomein maakt gebruik van betalen per online bankieren (iDeal).

Artikel 6a: Duur overeenkomst: bij eenmalige betaling van €19,95 , €39,95 of  €49,95
euro wordt er een overeenkomst aangegaan van 1 maand , 3 maanden of 6 maanden. De overeenkomst wordt na 1 maand, 3 maanden of 6 maanden automatisch gestopt.


Artikel 6b: Annuleren overeenkomst: Het annuleren van een reeds afgenomen product is niet mogelijk. De bedenktijd zoals bepaald in de wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de aanschaf van producten via Secthuur. Bij een betaald account gaat het namelijk om een tijdsgebonden product. Deze is dus beperkt in tijd te gebruiken, vanaf het moment van aanschaf tot de termijn dat deze verloopt.

Artikel 7: Vrager en aanbieder: Selecthuur is niet betrokken bij de eventuele daadwerkelijke overeenkomsten tussen vragers en aanbieders. Om die reden kan Selecthuur dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit of bevoegdheid van de inschrijvers en/of de verhuurder, de juistheid van de gegevens. De diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

Artikel 8: Personalia: Selecthuur is niet verantwoordelijk voor de actuele update van (persoonlijke) gegevens van de bij haar ingeschreven gebruikers. Hier zijn gebruikers zelf verantwoordelijk voor.
Correspondentie via Kabelweg 22 1014 BB  Amsterdam  website wordt naar de bij Selecthuur opgegeven e-mailadressen gemaild. Correspondentie vindt per e-mail plaats. Selecthuur is niet verantwoordelijk voor gemiste correspondentie door inaccuraat opgegeven e-mail van betreffende gebruiker.

Artikel 9: Klachten kunnen worden ingediend per e-mail naar info@selecthuur.nl. Selecthuur streeft ernaar om binnen twee werkdagen een reactie (per e-mail) te geven op de ingediende klacht. Selecthuur - info@selecthuur.nl,  KvK-nummer 71455620 Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld in April  2017.